pomoc Ślubnięci.pl » Regulamin

Regulamin

 


Niniejszy Regulamin ustala warunki korzystania z serwisu internetowego Ślubnięci.pl


§ 1.
Definicje

Ślubnięci.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem http://slubnieci.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu.

Rejestracja - wypełnienie i akceptacja formularza rejestracyjnego wraz z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Użytkownik - osoba prywatna, podmiot gospodarczy lub jego przedstawiciel zarejestrowany w serwisie Ślubnięci.pl.

Konto Użytkownika - podstrony serwisu Ślubnięci.pl dostępne dla Użytkownika jedynie po podaniu jego osobistego loginu i hasła zdefiniowanych podczas rejestracji w serwisie Ślubnięci.pl.


§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy Ślubnięci.pl, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez : Michał Marcisz, ul. Stalmacha 16/4, 47-400 Racibórz, NIP 6391915415, REGON 243019244.
 2. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny jest pod adresem http://slubnieci.pl/regulamin. Domniemywa się, że każda osoba dokonująca rejestracji w Serwisie zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym pomyślnego ukończenia procesu rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 6.09.2012r.
 5. O zmianach Regulaminu Użytkownicy są informowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich opublikowania na stronach Serwisu. Jeśli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnował z usług Ślubnięci.pl, przyjmuje się, że zaakceptował wprowadzone zmiany.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  
§ 3.
Zasady korzystania z usług serwisu Ślubnięci.pl

 1. Przedmiotem działalności Ślubnięci.pl jest umożliwienie Użytkownikom umieszczania treści informacyjnych lub reklamowych na podstronach Serwisu, katalogowanie, prezentacja i udostępnienie mechanizmów przeszukiwania dostarczonych treści osobom odwiedzającym strony Serwisu.
 2. Rejestracja w Ślubnięci.pl jest darmowa, dobrowolna i nie zobowiązuje Użytkownika do korzystania z usług Serwisu oraz jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 3. Ślubnięci.pl oferuje dwa typy Kont Użytkownika :
  1. Konto Prywatne - umożliwia Użytkownikowi utworzenie strony ślubnej o charakterze informacyjnym, która jest wyświetlana jako niezależna podstrona Serwisu. Strona ślubna jest utrzymywana na serwerze Serwisu bezpłatnie przez 6 miesięcy od momentu jej utworzenia, po czym jest usuwana wraz z wszystkimi danymi i plikami z nią związanymi. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoją stronę ślubną w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
  2. Konto Komercyjne - umożliwia Użytkownikowi wprowadzanie danych o charakterze informacyjnym lub reklamowym, dotyczących jego działalności. Podane treści są prezentowane w Serwisie w formie wizytówek :
   1. wizytówki Minimum - zawierają podstawowe dane kontaktowe (nazwa, adres, numer telefonu, e-mail, obszar działalności) i są bezpłatne. Każde Konto Komercyjne umożliwia stworzenie jednej wizytówki Minimum.
   2. wizytówki Premium - zawierają rozszerzone dane kontaktowe (nazwa, adres, numer telefonu, dodatkowy numer telefonu, e-mail, obszar działalności, identyfikator Skype, numer Gadu-Gadu, adres strony WWW), a także zakres cenowy, ofertę rabatu, opis działalności oraz media : maksymalnie 20 zdjęć o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 2MB oraz maksymalnie 8 linków do materiałów multimedialnych na stronach serwisu YouTube lub Vimeo. Wizytówka Premium funkcjonuje również jako oddzielna podstrona serwisu Ślubnięci.pl. Wizytówka Premium jest płatna. Każde Konto Komercyjne umożliwia stworzenie maksymalnie 20 wizytówek Premium. Możliwe jest odpłatne indywidualne zwiększenie wymienionych limitów.
 4. Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego zarówno podczas rejestracji, jak i tworzenia wizytówek lub stron ślubnych dane :
  1. są zgodne z prawdą,
  2. nie naruszają praw autorskich, własności intelektualnej ani praw osobistych osób trzecich.
 5. Użytkownik ma wgląd we wszystkie wprowadzone przez niego dane oraz treści i może po zalogowaniu do Konta Użytkownika dokonywać poprawek zgodnych z wymaganiami postawionymi w § 3 pkt 4 oraz § 3 pkt 18 niniejszego Regulaminu. Jedynie login Użytkownika pozostaje bez zmian przez cały okres korzystania z usług Serwisu.
 6. Każda utworzona przez Użytkownika wizytówka otrzymuje status weryfikacji "Brak weryfikacji" i oczekuje na  weryfikację w Serwisie. W przypadku, gdy treść wizytówki narusza zasady z § 3 pkt 4 lub § 3 pkt 18 niniejszego Regulaminu, wizytówce nadany jest status "Odrzucono", a Użytkownik zostaje poinformowany o przeszkodach uniemożliwiających pozytywną weryfikację wizytówki. Poprawienie treści odrzuconej wizytówki (opcja "Edytuj") powoduje automatyczne zgłoszenie jej do ponownej weryfikacji.
 7. Pozytywna weryfikacja wizytówki nadaje jej status "Zweryfikowano". Jedynie taka wizytówka wyświetla się na stronach Serwisu.
 8. Wszystkie treści związane z wizytówką Premium są wyświetlane w Serwisie przez określony w cenniku (dostępny na stronie http://slubnieci.pl/cennik) okres rozliczeniowy i zgodnie z uiszczoną opłatą, o ile pozwala na to status weryfikacji wizytówki. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zaksięgowania pełnej kwoty należności na koncie bankowym serwisu Ślubnięci.pl.
 9. Dodawanie mediów do wizytówki Premium (§ 3 pkt 3 II b) jest możliwe tylko w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 10. Opłacona wizytówka Premium o statusie "Odrzucono" nie wyświetla się w serwisie, mimo że rozpoczął się okres rozliczeniowy. Usunięcie tej przeszkody odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w § 3 pkt 6, a okres rozliczeniowy nie ulega zmianie.
 11. Wizytówka Premium może wyświetlać się w Serwisie w trybie Minimum - poza opłaconymi okresami rozliczeniowymi wizytówki. Wyświetlane są wówczas jedynie podstawowe dane kontaktowe oraz wizytówka funkcjonuje jak wizytówka Minimum (§ 3 pkt 3 II a). Z dniem zakończenia okresu rozliczeniowego, o ile nie został rozpoczęty nowy, wizytówka Premium przechodzi w tryb Minimum i usuwane są media związane z wizytówką.
 12. Przedłużenie ważności wizytówki Premium jest możliwe poprzez opcję "Opłać" dostępnej od 14 dnia przed upływem aktualnie obowiązującego okresu rozliczeniowego. Jeżeli odpowiednia należność zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Ślubnięci.pl przed upływem aktualnego okresu rozliczeniowego, nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia aktualnego. W przeciwnym przypadku nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zaksięgowania należności.
 13. Użytkownik może usunąć każdą swoją wizytówkę. Wszelkie należności uiszczone za wizytówkę oraz związane z nią usługi nie podlegają zwrotowi.
 14. Zamówienie płatnych usług, np. wizytówki Premium w Ślubnięci.pl, wymaga zalogowania się do Konta Użytkownika i wybrania odpowiedniej opcji zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia obowiązkowych pól formularzy (oznaczonych znakiem *), w szczególności danych koniecznych do wystawienia faktury VAT. Wybór opcji "Zamów" na stronie "Podsumowanie zamówienia" jest krokiem wiążącym i powoduje przekazanie zamówienia do Ślubnięci.pl. Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i zawierający dane potrzebne do uiszczenia należności.
 15. Użytkownik może złożyć zamówienie w dowolnej chwili - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 16. W związku ze świadczeniem usług i jedynie w tym celu, Ślubnięci.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z jej treścią oraz z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
 17. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji informacji związanych z usługami świadczonymi przez Ślubnięci.pl oraz informacji handlowych o nowych usługach Ślubnięci.pl i jego partnerów.
 18. Użytkownik nie może :
  1. korzystać z usług Ślubnięci.pl w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem oraz w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  2. umieszczać treści (słownych, graficznych, dźwiękowych itp.) o charakterze pornograficznym, naruszających przepisy obowiązującego prawa i ogólnie przyjęte zasady moralne, ukazujących, propagujących lub nakłaniających do przemocy lub dyskryminacji,
  3. działać w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów Serwisu innym Użytkownikom i odwiedzającym strony Ślubnięci.pl,
  4. używać skryptów lub programów automatyzujących działania Użytkownika.
 19. Ślubnięci.pl może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który narusza zasady, o których mowa w § 3 pkt 18 niniejszego Regulaminu oraz w przypadku, gdy :
  1. Użytkownik poda dane wymagane podczas rejestracji lub zamawiania usług niezgodnie z rzeczywistością,
  2. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
  4. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  5. Użytkownik naruszył prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 20. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług Ślubnięci.pl usuwając Konto Użytkownika. Jest to równoznaczne z usunięciem wszystkich danych i treści wprowadzonych przez Użytkownika (stron ślubnych, wizytówek etc.). Wszelkie należności uiszczone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi.


§ 4.
Płatności i realizacja zamówień

 1. Należności za zamawiane usługi są naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie http://slubnieci.pl/cennik w momencie rozpoczęcia zamawiania.
 2. Płatności za usługi Serwisu należy dokonać przelewem na konto bankowe :


  PKO BP 50 1020 5558 1111 1901 7250 0049
  Michał Marcisz
  ul. Stalmacha 16/4
  47-400 Racibórz

  Tytuł przelewu powinien być podany zgodnie ze wskazaniami otrzymanymi wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Termin płatności należnej kwoty upływa po 14 dniach od momentu złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia odpowiedniej kwoty, zamówienie zostaje anulowane. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 4. Złożone zamówienie otrzymuje status zamówienia "Oczekiwanie na zapłatę".
 5. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym Ślubnięci.pl (§ 4 pkt 2) pełnej kwoty należności za zamówienie, jego status zmienia się na "Opłacone" oraz rozpoczyna się okres rozliczeniowy związany z opłaconą usługą.
 6. Zamówienia anulowane otrzymują status "Przekroczono termin płatności". Po przekroczeniu terminu płatności można ponownie złożyć zamówienie.
 7. O zmianach statusu zamówienia Użytkownik jest informowany poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji, a aktualny status zamówienia może sprawdzić na stronie szczegółów zamówienia po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 8. Ślubnięci.pl wystawia fakturę VAT za każdą płatną usługę w Serwisie. Użytkownik wybierając opcję "EKO" podczas składania zamówienia, akceptuje przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661) oraz akceptuje przesyłanie faktur VAT PRO FORMA w formie elektronicznej i rezygnuje z otrzymywania ich w wersji papierowej.
  Faktura w formie elektronicznej jest dostępna po zalogowaniu się do Konta Użytkownika na stronie szczegółów zamówienia.
 9. Serwis Ślubnięci.pl nie odpowiada za niepełne lub błędnie wpisane przez Użytkownika dane konieczne do wystawienia faktury VAT.


§ 5.
Wymagania techniczne

 1. Przeglądanie stron Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności wymaga komputera podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą skryptów javascript. Zalecaną przeglądarką jest Firefox w wersji conajmniej 3.6.
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie, konieczne jest posiadanie aktywnego konta emailowego.
 3. Aplikacja wirtualnego Notesu w serwisie Ślubnięci.pl korzysta z plików typu cookie, dlatego blokowanie ich lub uruchamianie serwisu w przeglądarkach nie obsługujących takich plików uniemożliwia poprawne wykonywanie zadań Notesu.


§ 6.
Odpowiedzialność

 1. Zespół Ślubnięci.pl dokłada wszelkich starań do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją w mechanizmy Serwisu Użytkowników i osób trzecich, lub innymi wydarzeniami losowymi o podobnym charakterze.
 2. Dopuszcza się czasowe przerwy techniczne w działaniu Serwisu konieczne do wprowadzania zmian i ulepszeń w systemie. O planowanych przerwach Użytkownicy będą powiadamiani.
 3. Ślubnięci.pl nie odpowiada za działania osób, które wykorzystują treści publikowane przez Użytkowników niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Ślubnięci.pl nie odpowiada za publikowane przez Użytkowników treści, w szczególności za treści naruszające przepisy obowiązującego prawa. Jednakże w przypadku uzasadnionych zarzutów wobec Użytkownika umieszczającego takie treści, Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte (§ 3 pkt 19).


§ 7.
Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Każdy Użytkownik ma wgląd w dane, które podał w czasie rejestracji i może je modyfikować, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez usunięcie Konta Użytkownika (§ 3 pkt 20).
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tylko i wyłącznie w celu identyfikacji Użytkownika i możliwości kontaktu z Nim. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówień.
 4. Serwis nie udostępnia Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim lub osobom postronnym w celach reklamowych ani w żadnym innym celu, a dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnieni do obsługi klienta oraz zamówień pracownicy firmy Ślubnięci.pl.